Risikohåndtering

Collectors evne til å vurdere, styre og kontrollere risiko er sentral for å oppnå en god og risikojustert avkastning. Den samlede risikopolicyen er styrets og ledelsens grunnleggende policydokumenter for risikohåndtering og har som mål å skape et velfungerende risikoarbeid med en sterk og felles risikokultur.

For å sikre god risikostyring har Collector designet en næringsstruktur basert på tre forsvarslinjer. Hensikten med en slik organisering er å klargjøre roller og ansvar for risikostyring og compliance. Modellen skiller mellom funksjoner som eier og håndterer risiko og compliance (første linje), funksjoner som overvåker det samme (andre linje), samt funksjoner som står for uavhengig gransking og kontroll (tredje linje).

Collector utsettes gjennom sin virksomhet for en rekke ulike typer risiko av vesentlig karakter, hovedsakelig kredittrisiko, markedsrisiko (valutarisiko og renterisiko), operasjonell risiko, likviditet- og finansieringsrisiko, samt forretningsrisiko.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risikoen for at Collector ikke vil motta betaling som avtalt og/eller vil lide et tap på grunn av en motparts manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, som dreier seg om risiko på grunn av store enkelteksponeringer eller på grunn av for stor eksponering overfor motpartsgrupper, hvor sannsynligheten for insolvens avhenger av en felles underliggende faktor slik som sektor eller geografisk område. Kredittrisiko oppstår hovedsakelig gjennom utlånsvirksomhet og de finansieringsløsningene Collector tilbyr privatpersoner og bedrifter. Kreditteksponering mot privatpersoner er i hovedsak knyttet til Collectors privatlån, kredittkort og betalingsløsninger for e-handel og butikk. Mot bedrifter er kreditteksponeringen knyttet til Collectors factoring, bedrifts- og eiendomslån.

Kredittrisikoen håndteres på konsernnivå gjennom etablert kredittpolicy og instruksjoner. Disse styredokumentene omfatter samtlige av Collectors kreditteksponeringer mot både privatpersoner og bedrifter. Kredittprosessen utgår fra at alle utlån skal være basert på kredittanalyser, og stå i forhold til kundens tilbakebetalingsevne. Collector benytter spesifikt utformede kredittgjennomgangsprosesser med tilpassede kredittanalyse- og scoringsmodeller, basert på produkt, kredittbeløp og land. Collectors kredittavdeling arbeider aktivt for å følge utviklingen i den respektive utlånsporteføljen basert på identifiserte risikofaktorer. Samlet har Collector en godt diversifisert og balansert kredittportefølje. Diversifisering etterstrebes både innen og mellom sektorer og utlånsegmenter, og bidrar til begrensede kredittrelaterte konsentrasjonsrisikoer.

Markedsrisiko

Markedsrisiko omfatter rente-, valuta- og andre kursrisikoer, og viser til risikoen for at Collector resultat, egenkapital eller verdi vil synke på grunn av endringer i det generelle rentenivået, valutakurser og/eller andre kursendringer. Collector er utsatt for valutarisiko i og med at det finnes rapporterte eiendeler og gjeld i annen valuta enn den funksjonelle valutaen. Renterisiko oppstår når kundene etterspør ulike rentebindingstider på innskudd og lån. 

Rammeverket for hvordan Collector håndterer markedsrisiko er dokumentert i selskapets finans- og likviditetspolicy. Collector benytter valutaderivater for å redusere valutarisikoen og oppfølging skjer kontinuerlig for å sikre at risikoeksponeringen minimeres. Collector tilbyr i hovedsak flytende rente på både utlån og innskudd, noe som gir en god balanse gjennom løpetiden.

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av feil eller mangler i interne rutiner og prosesser, menneskelige feil og mangler i systemet. Også eksterne hendelser og juridisk risiko er inkludert i definisjonen av operasjonell risiko. Operasjonell risiko er en naturlig del av enhver bedrift, og det er verken mulig eller kostnadseffektivt å fullstendig eliminere alle operasjonelle risikoer.

Collector arbeider kontinuerlig med å minimere operasjonelle tap basert på interne regler for operasjonell risikostyring. Collector etterstreber en strukturert og proaktiv tilnærming til risikoanalyse og risikoreduserende tiltak. For å forenkle prosessen med identifisering, evaluering og vurdering av operasjonell risiko gjennomføres løpende rapportering og oppfølging av hendelser, egenvurdering og ulike risikoindikatorer. Dersom alvorlig hendelser likevel skjer finnes det beredskaps- og kontinuitetsplaner for så raskt som mulig å kunne håndtere hendelsen og redusere effektene av den.

Likviditet og finansieringsrisiko

Likviditet- og finansieringsrisiko er risikoen for å ikke kunne oppfylle betalingsforpliktelsene sine innen forfallsdato. Likviditets- og finansieringsrisiko kan også uttrykkes som en mangel på finansiering til rimelige vilkår. Likviditetsrisiko oppstår dersom Collector ikke får låne nødvendige midler til en rimelig pris, eller selge eiendeler til en fornuftig pris.

Collectors primære finansieringskilde er innskudd fra privatpersoner som atferdsmessig er en forholdsvis stabil finansieringsform. Håndteringen av likviditets- og finansieringsrisiko i Collector er basert på etablert finans- og likviditetspolicy. For å opprettholde en tilstrekkelig likviditet har Collector en likviditetsreserve, ubenyttet kreditt hos ulike kommersielle banker og et kortsiktig låneprogram av lånesertifikater. Collector overvåker kontinuerlig likviditetssituasjonen og benytter ulike limiter og stresstester for å sikre at likviditetsreserven er tilfredsstillende med hensyn til størrelse og sammensetning, for å møte fremtidige likviditetsbehov.

Forretningsrisiko

Forretningsrisiko er risikoen for redusert inntjening som skyldes endringer i volum, rentemarginer eller andre prisendringer. Forretningsrisiko kan oppstå på grunn av faktorer i eksterne rammebetingelser som endringer i konkurransemiljøet, kundeatferd eller teknologisk utvikling.

Collector jobber med treårsplaner for å se hvordan en endring i dagens situasjon kan påvirke de neste tre årene. En økonomisk prognose utarbeides minst en gang i året, og revideres ved behov. Etablerte prognoser legges til grunn for utvikling av blant annet salgsmål, og avvik følges opp løpende gjennom hele året. Collector anser at det finnes tilfredsstillende stabilitet i inntjeningen, samt god kostnadskontroll. Driften er godt diversifisert, og det økonomiske resultatet står og faller ikke med et bestemt produkt eller ett forretningsområde. Forretningsrisikoen belyses samlet gjennom de svingningene i resultater som oppstår i scenariosimulering og stresstestene som utføres regelmessig.