Betalingsforsikring

Klarer du å betale lånet ditt dersom du blir sykemeldt eller arbeidsledig?

Hva er betalingsforsikring?

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr vi en betalingsforsikring som gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra. Forsikringen gir månedlig erstatning som dekker dine renter og avdrag inklusive gebyr i henhold til låneavtalen.

Eventuelle misligholdte renter og avdrag blir trukket fra dette beløpet. Den månedlige erstatningen er begrenset oppad til 13 000 kroner i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle. Les mer om betalingsforsikring i førkjøpsinformasjonen.

Forsikring mot uforutsette hendelser

Har du tenkt over de økonomiske konsekvensene dersom du skulle bli syk over lengre tid, miste jobben eller falle fra?

Vi kan ikke hindre at slike uforutsette hendelser rammer deg, men med Betalingsforsikring kan du trygge din økonomiske situasjon dersom dette likevel skulle skje.

Dette dekker betalingsforsikringen

  • Fullt tap av arbeidsførhet
  • Ufrivillig arbeidsledighet
  • Sykehusopphold i maksimalt 23 dager
  • Dødsfall

 

Hvem kan få betalingsforsikring?

For å kunne tre inn i Collectors kollektive betalingsforsikringsavtale må du oppfylle følgende krav:

  1. Være fylt 18 år men ikke fylt 63 år, og ha vært fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 timer per uke i minimum seks sammenhengende måneder FØR inntreden i den kollektive forsikringsavtalen.
  2. Bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd (eller tilsvarende svensk eller dansk instans).
  3. Ikke kjent med forestående arbeidsledighet/permittering.
  4. Kunne utføre ditt vanlige arbeid uten noen begrensninger. Du kan heller ikke ha vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
  5. Ikke kjent med eksisterende sykdom/skade. Du er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall.

Vilkår

Les nøye gjennom Vilkår betalingsforsikring forbrukslån som inneholder viktige opplysninger om forsikringen. Der kan du også lese om hva som gjelder dersom du blir syk eller arbeidsledig.

Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org nr 516406-0559 (samlet "BNP Paribas Cardif"), svensk skade- og livsforsikringsselskap, Box 24110, SE-400 22 Göteborg, Sverige. Hovedkontor er i Gøteborg. Selskapene er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige og Finansilsynet i Norge. Selskapene er etablert i Norge gjennom de norske filialene Cardif Skadeforsikring NUF, org nr 992 001 720, og Cardif Livsforsikring NUF, org nr 892 001 782, postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Angrefrist og oppsigelsemuligheter

Du har en angrefrist på 30 dager fra den datoen du mottar forsikringsbeviset med tilhørende vilkår. Ønsker du å benytte deg av angreretten, kan du kontakte Collector på lane@collectorbank.no eller sende brev til Collector, Box 119 22, SE-404 39 Gøteborg, Sverige, telefon 22 42 42 74. Innbetalt premie vil da bli refundert. For øvrig kan du når som helst si opp din forsikring ved å sende oss en skriftlig oppsigelse.