Varslingssystem

Collector streber etter å ha et åpent forretningsklima, høy forretningsetikk og å alltid se muligheter for forbedring. Vi ønsker å kunne oppdage og utbedre mangler på et tidlig tidspunkt og dermed opprettholde en høy grad av tillit til vår virksomhet.

Den som har mistanke om at det er en forseelse som er i strid med loven, eller hvor det kan være en offentlig interesse i at forseelsen oppdages har mulighet til å melde fra gjennom Bankens etablerte varslingssystem.

Collector oppmuntrer en person som ønsker å melde fra om mistanke om uregelmessigheter til å være åpen med sin identitet, da håndteringen av innkommende meldinger er konfidensiell.

Det gjøres oppmerksom på at kun personer med direkte tilknytning til Collector Bank AB sin virksomhet som er omfattet av vernet i varslerlovgivningen (Lov 2021: 890 om beskyttelse av personer som varsler om misligheter). Les mer her.

Rapporter åpent eller anonymt gjennom 2Whistle-varslerkanalen

Rapporter håndteres av en ekstern, uavhengig aktør, 2Secure.
Registrering foregår gjennom en webtjeneste og mottaker (2Secure) varsles automatisk når et varsel er mottatt. I forbindelse med registreringen mottar innmelder et personlig passord, som gjør det mulig å gi tilleggsinformasjon samt til å få tilgang til informasjon fra 2Secure på håndteringen av varslingen.

Bruk varslersystemet via nettet: wb.2secure.se

Følgende kode skal brukes for å registrere en sak i varslersystemet: KHY306

Kommunikasjonskanalen er kryptert og passordbeskyttet.

Bruk varslersystemet på telefon: +46 077 - 177 99 77

Det er også mulig å varsle eksternt til en kompetent myndighet innenfor et visst ansvarsområde eller en av EUs institusjoner, organer og byråer.

For Collector er gjeldende myndighet for ekstern rapportering Finansinspektionen. Varsler | Finansinspektionen Ved ekstern rapportering til Finanstilsynet opprettholdes beskyttelsen i henhold til lovens regler om varsling.

Det er viktig at varslere føler seg trygge på å melde fra om uregelmessigheter. Personopplysninger i forhold til en varslersak behandles kun dersom behandlingen er nødvendig for en oppfølgingssak. Med oppfølgingssak menes en sak som består i å motta melding fra en intern eller ekstern kanal samt ha kontakt med varsleren, iverksette tiltak for å vurdere riktigheten av de påstander som fremkommer, gi informasjon om de undersøkte påstandene for videre handling og gi tilbakemelding på oppfølgingen til den som varslet. Personopplysninger som åpenbart ikke er relevante for behandling av rapport/dokumentasjon om en varslersak , får ikke samles inn.

For utdypende informasjon om hvordan banken behandler personopplysninger eller hvordan man går frem for å utøve sine rettigheter, finnes det utdypende informasjon på bankens nettsider under fanen for Databeskyttelse.