Selskapsledelse

Her finner du informasjon om vår selskapsledelse, hvem som sitter i styret og ledelsen. Du finner også informasjon om våre generalforsamlinger, valgforberedelser og -komité.

Vårt styre

Styret har det endelige ansvaret for Collectors organisasjon og forvaltning.

Les mer om vårt styre

Ledende posisjoner

Informasjon om medlemmene i Collectors ledelse og hvilken posisjon de har.

Les mer om vår ledelse

Collectors vedtekter

Selskapsledelsen er aksjeselskapets regelverk, som sammen med lovgivningen angir rammene for virksomheten.

Til vedtekter

Valgforberedelser og -komité

På generalforsamlingen 2016 besluttet forsamlingen å fastsette prinsipper for å oppnevne valgkomiteen.

Til valgforberedelser og -komité

Informasjon om generalforsamlingen 2017

Collector AB’s generalforsamling fant sted den 25. April 2017 i lokalene til Västsvenska Handelskammeren i Parkgatan 49 i Gøteborg.

Revisor

Collector’s revisor er Ernst & Young med Daniel Eriksson som ansvarlig revisor. Ernst & Young reviderer Collector AB (publ) og samtlige vesentlige datterselskaper.

Revisjonen omfatter den årlige lovpålagte revisjonen av Collector’s årsberetning, lovpålagt revisjon av morselskapet og alle vesentlige datterselskaper, revisjon av interne rapporteringer, revisjon av årsregnskapet og gjennomgang av delårsrapporter. Som et ledd av arbeidet gjøres gjennomganger av interne kontroller. Gjennomgang og revisjon av årsregnskapet og årsberetning gjøres i januar-februar. I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha minst én og maksimalt to revisorer, og på det meste to vararevisorer. Ifølge vedtektene skal revisorens mandat være på ett år.

Ernst & Young AB ble valgt som Collectors revisjonsbyrå på årsmøtet 24 april 2018. Daniel Eriksson er administrerende revisor fra Ernst & Young og erstattet den tidligere revisoren Peter Nilsson fra PWC.

Daniel Eriksson EY

Daniel Eriksson 

Ernst & Young AB 
Direct: +46 8 520 598 92
Mobile: +46 70 253 98 92
daniel.eriksson@se.ey.com

Internkontroll

Collector Bank har etablert en spesiell funksjon for internrevisjon og for at oppfølging skjer. Deloitte er engasjert til å utføre den interne revisjonen.

For øvrige selskaper i konsernet har Collector ikke etablert en egen funksjon for internrevisjon, men for disse selskapene gjøres oppgaven av styret. I Collector har adm. dir. sammen med økonomisjef ansvar for at en tilfredsstillende kontroll sikres og at oppfølgingen skjer. Den interne kontrollen omfatter kontroll av Collectors organisasjon, rutiner og prosedyrer. Samtlige ansatte i Collector er ansvarlig for intern kontroll, men det endelige ansvaret ligger hos styret.

Målet er å sikre at Collector løpende kan identifisere, måle, kontrollere, internt rapportere, samt ha kontroll over de risikoene som finnes - eller Collector kan forventes å bli utsatt for. Dette for at en pålitelig og korrekt finansiell rapportering kan skje slik at Collectors rapportering gjøres i samsvar med loven og gjeldende regnskapsstandarder, samt at de øvrige vilkårene for børsnoterte og unoterte selskaper følges.

Internkontrollsystemet skal også føre tilsyn med Collectors policy, prinsipper og instruksjoner. Utover det også overvåke beskyttelsen av Collectors aktivaer, og at ressursene utnyttes på en kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte.

Videre gjøres internkontroll gjennom oppfølgning av implementerte informasjons- og forretningssystemer, samt analyser av risiko. 

Godtgjørelse til ledende ansatte

Godtgjørelse og andre vilkår til ledende ansatte.

Les om godtgjørelser til ledende ansatte

Risikohåndtering

Collectors evne til å vurdere, styre og kontrollere risiko er sentral for å oppnå en god og risikojustert avkastning.

Les om vår risikohåndtering